Gevaarlijke stoffen

ADR
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de bepalingen van het ADR. Bovendien zijn nationale bepalingen van kracht voor het vervoer van explosieve stoffen. Speciale vergunningen daarvoor dienen te worden aangevraagd bij Direktoratet for brann-og eksplosjonsvern, Postboks 2014 Sentrum, N-3103 Tonsberg. Meer informatie via deze link .

Rijverboden
Niet van toepassing.

Bepalingen tunnels/bruggen
Voor het vervoer van bepaalde ADR-goederen geldt in sommige tunnels op bepaalde tijden een
rijverbod. Informatie over tunnels via deze link .